Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Anka Steinfort en Cliënt.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon ( bijvoorbeeld een werkgever) die aan Anka Steinfort een opdracht verstrekt.
Cliënt: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een sessie therapie of groepsbijeenkomst.

 

Aanmelding en afspraken:

Behandeling vindt plaats volgens afspraak, welke telefonisch of per mail kan worden gemaakt. De sessie vindt plaats op het praktijkadres door Anka Steinfort bevestigd. Desgewenst kunnen de gesprekken ook bij u thuis of elders plaatsvinden. Hiervoor worden andere tarieven berekend.
De aangeboden therapie wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed in de aanvullende verzekering. Het is uw eigen verantwoordelijkheid hierover de juiste informatie te krijgen en de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar in te dienen. Cliënt kan zonder verwijzing van arts of specialist in behandeling worden genomen. Indien aanvullende informatie vereist is zal de therapeut contact opnemen met de huisarts. Dit gebeurt echter alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt. Indien therapeut van mening is dat voor cliënt andersoortige hulp gewenst is, verwijst therapeut cliënt terug naar de arts. Uiteraard gebeurt een en ander in overleg met cliënt en zijn goedkeuring.

 

Dossiervoering en Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG), geheimhouding:

Anka Steinfort gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Onderaan de website www.innerlijkeveerkracht.nl staat de privacyverklaring waarover u hierover meer kunt lezen.
Tijdens het eerste gesprek wordt u geïnformeerd over hoe er wordt omgegaan met uw gegevens die noodzakelijk zijn voor de uw begeleiding / behandeling. Indien u dit wenst ontvangt u hiervan een schriftelijk exemplaar.

 

Klachtenprocedure:

Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of begeleiding dan is er ruimte om deze te bespreken. Als we er samen niet uitkomen is een procedure via de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogelijk. Anka Steinfort heeft er voor gekozen de klachtenafhandeling via de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) te laten verlopen.
Voor meer informatie: www.de-nfg.nl

 

Annulering afspraken:

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dient cliënt tenminste 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Indien de therapeut de telefoon niet persoonlijk kan beantwoorden kunt u het bericht op het antwoordapparaat inspreken. Dit geldt ook voor de eerste afspraak. Niet tijdig geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.

 

Facturen:

Na het eerste gesprek wordt een factuur per post toegezonden. Bij vervolggesprekken wordt aan het eind van een sessie een factuur aan u meegegeven.

 

Betalingsvoorwaarden:

1.Een afspraak met de therapeut dient bij verhindering van de cliënt 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging of niet-afzegging wordt het consult in rekening gebracht.
2.De door de therapeut toegezonden factuur behoort binnen 14 dagen na datum betaald te zijn. 3.Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim.
4.Bij niet betaling binnen dertig dagen is de cliënt in verzuim en mag de therapeut zonder nadere ingebrekestelling 1% rente per maand in rekening brengen.
5.Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden.
6.Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen voor rekening van de cliënt. -Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de punten 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt moet ten allen tijde met de therapeut besproken kunnen worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

 

Tarieven begeleiding:

Actuele tarieven voor behandeling/ begeleiding zijn op de website www.innerlijkeveerkracht.nl te vinden.